İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Ankara’ya İslami Finans merkezi

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, 16 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Merkez, İstanbul Sabahattin Zaim, Sakarya, İstanbul, KTO Karatay ve Hitit Üniversitesi sonrası açılan altıncı merkez oldu.

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İSLAM EKONOMİSİ VE FİNANSI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez (ULİFAM): Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezini, b) Müdür: Merkezin Müdürünü, c) Rektör: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörünü, ç) Senato: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Senatosunu, d) Üniversite: Anakara Sosyal Bilimler Üniversitesini, e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; İslam medeniyetinde iktisadi kurumlar, faizsiz bankacılık, sigortacılık, para ve sermaye piyasaları, emtia piyasaları ve türev piyasaları konularında nazari ve uygulamalı araştırmalar yapmak; ekonomik ve sosyal gelişmeleri, yapısal sorun ve imkânları bilimsel olarak inceleyip yorumlamak; bu alanlarda disiplinlerarası bir yaklaşımla yeni bilgiler üretmek, bu amaçla uygulama modelleri geliştirmek; Üniversitenin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı akademik programlar dışındaki tüm alanlarda sürekli olarak verilecek programlar düzenleyerek, bu programlar aracılığıyla Üniversitenin kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak ve bu ihtiyaçlara cevap vermektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez; 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur: a) Yurt içi ve dışı kaynaklı bilimsel yayınlardan elde edilen bilgilerin analiz ve değerlendirmesini yapmak, üretilen bilgileri, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve yayınları ilgililere ve kamuoyuna aktarmak, ders materyallerini güncelleştirmek ve benzeri amaçlar için kullanıma açmak, araştırmalar arşivinin geliştirilmesini sağlamak, b) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde İslam ekonomi ve faizsiz bankacılık konularında araştırmalar yapmak, c) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde projeler üretmek, ç) Konvansiyonel iktisatla karşılaştırmalı çalışmalar yapmak, d) İslami finans alanlarında çalışmalar organize etmek, e) İslam medeniyetindeki iktisadi kurumlar konularında araştırmalar yapmak, f) İslami finansal ürünleri geliştirmek, faizsiz bankacılık, sigortacılık, sermaye piyasaları, emtia piyasaları ve türev piyasaları konularında çalışmalar yapmak, g) Konuyla ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla birlikte ortak projeler üretmek, ğ) Konuyla ilgili çalışmalarda bulunan diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği imkânlarını araştırmak ve ortak çalışmalar yapılmasını sağlamak, araştırma sonuçlarını kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile araştırmacıların faydalanmasına sunmak, h) Merkezin çalışma konuları ile ilgilenen bilim insanlarıyla işbirliğini sağlamak, ı) Projeler hazırlayarak, bu projelerin uygulanması sırasında gerekli olduğu hallerde diğer kurum ve araştırma merkezleriyle işbirliği yapmak, i) Çalışma alanıyla ilgili süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek, j) Rektörün belirleyeceği diğer konularda çalışmalar yapmak.

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: a) Müdür, b) Yönetim Kurulu.

Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin aylıklı öğretim elemanları veya Merkezin çalışmalarına katkıda bulunacak, konusunda uzman kişiler arasından iki yıl için görevlendirilir. Müdür tam zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer. (2) Müdür, gerekli hallerde çalışmalarında yardımcı olmak üzere en fazla iki kişiyi yardımcı olarak seçer ve müdür yardımcısı Rektör onayı ile görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: a) Merkezi temsil etmek, b) Merkez çalışmalarının yürütülmesini sağlamak, c) Merkezin yıllık faaliyet planı, program ve bütçesini hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, ç) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak, d) Yönetim Kurulu kararları ile çalışma programını uygulamak, e) Merkezin düzenli çalışmasını sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitede aylıklı öğretim elemanları veya konusunda uzman kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üyeden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. (2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az üç kez ve gerektiğinde Merkez Müdürünün çağrısı üzerine toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: a) Merkez uygulamaları ile ilgili kararları almak, b) Merkezin faaliyet programlarına ilişkin her türlü düzenlemeyi yapmak, faaliyet programının oluşumunda yapılacak faaliyetlerin kararını almak, Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı raporun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirerek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek, c) Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi ile ilgili esasları belirlemek ve Senatoya önermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir