İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Ardahan’a İslam Ekonomisi ile Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı

Ardahan Üniversitesi bünyesinde açılan İslam Ekonomisi ile Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetmeliği geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İSLAM İKTİSADI VE FİNANSI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ardahan Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışmalarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ardahan Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışmalarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Ardahan Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma  Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Proje grupları: Merkezin proje gruplarını,
d) Rektör: Ardahan Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Ardahan Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları Merkezin amaçları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları şunlardır: a) İslam iktisadı ve finansı alanında gerekli her türlü teorik ve uygulamaya yönelik araştırma ve çalışmaları yapmak ve bu surette İslam iktisadı ve finansına ilişkin kavramların ve olguların tarihini ve güncel durumunu araştırmak, geleceğine ilişkin analizleri yapmak, bu alanda toplum bilincinin olgunlaşması ve yaygınlaşması için gerekli faaliyetleri yürütmek, bu alanlarda disiplinler arası bir yaklaşımla yeni bilgiler üretmek, bu amaçla uygulama modelleri geliştirmek. b) Türkiye’de İslam iktisadı ve finansına ilişkin farkındalık, bilinç ve bilgi düzeyinin geliştirilmesi, bu konulardaki araştırmacıların ve ilgi duyanların bilgi ve beceri kazanması amacıyla eğitim ve öğretimlerini sağlamak, bu çerçevede kurs, seminer, kongre, sempozyum, sertifika programları düzenlemek, gerektiğinde yurt dışında araştırma ve incelemeler yapmak üzere gidecek bilim insanlarına destek sağlamak. c) İçinde yaşadığımız toplumun iktisadi sorunlarını ve bunların arka planındaki sosyolojik gerçekleri İslami bir perspektifle doğru biçimde tespit etmeye çalışmak; bu tespitler sonucu ortaya çıkan veri ve bilgilerden hareketle ekonomiye dair politika önerileri üretmek, bu birikimlerden yararlanarak hem İslam toplumlarına hem de dünyaya daha adil ve barışçıl ekonomik sistem önerileri geliştirmek. ç) İslam iktisadı ve finansı konularında ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yaparak amaç doğrultusunda organizasyonlar gerçekleştirmek ve gerektiğinde bu kuruluşlara danışmanlık yapmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez; 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur: a) Yurt içi ve yurt dışı kaynaklı bilimsel yayınlardan elde edilen bilgilerin analiz ve değerlendirmesini yapmak, üretilen bilgileri, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve yayınları ilgililere ve kamuoyuna aktarmak, ders materyallerini güncelleştirmek ve benzeri amaçlar için kullanıma açmak, araştırmalar arşivinin geliştirilmesini sağlamak, b) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde İslam ekonomisi ve faizsiz bankacılık konularında araştırmalar yapmak, c) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde projeler üretmek, ç) Konvansiyonel iktisatla karşılaştırmalı çalışmalar yapmak, d) İslam ekonomisi ve finansı alanlarında çalışmalar organize etmek, e) İslam medeniyetindeki iktisadi kurumlar konularında araştırmalar yapmak, f) İslami finansal ürünleri geliştirmek, faizsiz bankacılık, sigortacılık, sermaye piyasaları, emtia piyasaları ve türev piyasaları konularında çalışmalar yapmak, g) Konuyla ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla birlikte ortak projeler üretmek, ğ) Konuyla ilgili çalışmalarda bulunan diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği imkânlarını araştırmak ve ortak çalışmalar yapılmasını sağlamak, araştırma sonuçlarını kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile araştırmacıların faydalanmasına sunmak, h) Merkezin çalışma konuları ile ilgilenen bilim insanlarıyla iş birliğini sağlamak, ı) Projeler hazırlayarak, bu projelerin uygulanması sırasında gerekli olduğu hallerde diğer kurum ve araştırma merkezleriyle iş birliği yapmak, i) Çalışma alanıyla ilgili süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek, j) Merkezin faaliyet alanına giren diğer konularda çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Proje Grupları ve Görevleri Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: a) Müdür, b) Yönetim Kurulu, c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür; Ardahan Üniversitesinin öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Gerekli görülen hallerde Rektör tarafından, süresi dolmadan görevden alınabilir. (2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak seçer. Müdür yardımcıları, Müdür tarafından en çok üç yıl için görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi kendiliğinden sona erer. Müdüre, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisi vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir. (3) Müdürün görevleri şunlardır: a) Merkezi temsil etmek, b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemlerini oluşturmak, toplantılarına başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, c) Merkezin bu Yönetmelikle belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek için idari düzenlemeleri yapmak, idari ve teknik işleri yürütmek, ç) Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşü doğrultusunda, bir önceki yılın faaliyet raporunu ve gelecek yılın çalışma programını hazırlamak, d) Her yıl sonunda ve talep edilmesi halinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek, e) Yıllık plan ve programa göre ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit etmek ve Yönetim Kuruluna sunmak, f) Rektör tarafından yetki devri olması halinde harcama yetkilisi görevini yürütmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün önereceği kişiler arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen 4 kişi ile Müdür olmak üzere 5 öğretim üyesinden oluşur. Süresi dolan üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi sona ermeden görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. (2) Yönetim Kurulu üç ayda bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. (3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: a) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak, b) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak, c) Proje grupları ve benzeri alt birimlerin oluşturulması, adlandırılması, çalışma esaslarının belirlenmesi ve çalışmalarının sona erdirilmesine ilişkin kararları almak, ç) Senatoda görüşülerek kabul edilecek Merkezle ilgili esasları hazırlamak, d) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak çalışmalar için iş birliği esaslarını belirlemek ve hazırlanan protokolleri incelemek ve görüş bildirmek, e) Yıllık çalışma programını ve harcama planını incelemek, Danışma Kurulu ve ilgililerin görüşlerini alarak yeni programın ve harcama planının yapılmasını ve bunların Rektörlüğe zamanında iletilmesini sağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; a) Üniversite öğretim elemanları arasından, b) İstekleri uygun görülmesi halinde ilgili alanlarda kuramsal ve uygulamalı çalışmaları olan gerçek kişiler ve  bu alanlarda çalışmaları olan tüzel kişiler tarafından belirlenen temsilciler arasından, c) Ekonomik, sosyal ve teknik gelişmeler alanında çalışma amacı ve faaliyetleri olan sivil toplum kuruluşlarınca önerilen birer üye arasından, olmak üzere Yönetim Kurulunun teklifi üzerine veya doğrudan Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilecek en az beş en fazla yedi üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. (2) Danışma Kurulu, Müdürün davetiyle ve Müdürün başkanlığında yılda bir defa olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu; Müdürün hazırladığı gündem kapsamında Merkezin amaçlarına uygun tavsiye kararları alır, Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunur.

Proje grupları ve görevleri
MADDE 11 – (1) Merkezin çalışmalarını gerçekleştirmek için Yönetim Kurulu kararıyla proje grupları oluşturulur. Proje gruplarının kurulması, çalışma usul ve esasları, proje grupları arasında koordinasyon ve iş birliğinin sağlanması Yönetim Kurulunca belirlenir. Proje grupları proje süresine göre belirlenecek aralıklarla Yönetim Kuruluna projeler hakkında durum raporu sunar. Proje gruplarının durum raporları Yönetim Kurulunda görüşülür. Durum raporlarına göre projeler süresi sona ermeden gerekçeli olarak sona erdirilebilir veya devam eden başka bir proje ile birleştirilebilir. (2) Proje grupları proje konusuna uygun yeterli sayıda uzmandan oluşturulur. Proje gruplarına ilgili mevzuat hükümlerine göre diğer kurum ve kuruluşlardan uzman görevlendirilebilir. Proje yöneticisi proje sahibidir. Proje için görev dağılımı proje yöneticisi tarafından yapılır. Projeyle ilgili ortaya çıkan her türlü problem proje yöneticisi tarafından giderilir. Proje yöneticisi tarafından giderilmeyen problemler, Müdür tarafından çözümlenir, gerekli görülürse Yönetim Kurulunda gündeme alınır ve karara bağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek, Üniversitede görevli personel tarafından karşılanır. Demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ardahan Üniversitesi Rektörü yürütür.

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir