İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Danışma Komitesi tebliği Resmi Gazete’de yayınlandı

Katılım finans sisteminde faaliyet gösteren bankaların yapmış oldukları işlemlerin faizsiz finans sistemine uygun olup olmadığı kararını verecek olan danışma komitesine dair standartlar önceki gün Resmi Gazete’de yayınlandı. Yayınlanan tebliğe göre her bir banka, kendi bünyesinde en az üç yıl görev yapmak ve en az üç kişiden olmak üzere doğrudan yönetim kuruluna bağlı bir danışma komitesi kurmak zorunda olacak. Danışma komitesi üyeleri kendi arasından bir başkan ve başkan vekili seçecek ve ayrıca bir de danışma komitesi sekreteryası kurulacak.

İLAHİYAT MEZUNLARINDAN OLUŞACAK

Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğde danışma komitesinde görev alacak olan üyelerin hangi alanlardan mezun olacağına dair de bir standart getirildi. Bu bilgiye göre danışma komitesinin en az üçte ikisi ilahiyat mezunu veya faizsiz finans alanında yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görmüş kimselerden oluşması gerekecek.

DANIŞMA KOMİTESİNİN PERFORMANSI ÖLÇÜLECEK

Yine yayınlanan tebliğde yer aldığı üzere bir bankanın danışma komitesinde yer alan üye, başka bir bankanın da danışma komitesinde yer alabilecek. Ayrıca bankalar, danışma komitesinin görevini layıkıyla yerine getirip getirmediği konusunda objektif kriterler belirleyip bu kriterlere göre danışma komitesi üyeleri ile devam edip etmeyeceğinin kararını verebilecek.

KİMLER DANIŞMA KOMİTESİ ÜYESİ OLAMAZ?

Düzenlemede danışma komitesine seçilecek üyelerle ilgili olarak da kriterler belirlendi. Bu kapsamda danışma komitesi üyesi olacak kişilerin aşağıdaki şartları da sağlıyor olması gerekli:

a) Görevlendirilme tarihinden önceki son bir yıl da dahil olmak üzere; bankanın ve/veya konsolidasyona tabi ortaklıklarının yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya çalışanı olmaması,

b) Bankada ve/veya konsolidasyona tabi ortaklıklarında nitelikli paya sahip olmaması,

c) Banka ve/veya konsolidasyona tabi ortaklıkları ile önemli oranda borç/alacak ilişkisi bulunan ticari kuruluşlarda nitelikli paya sahip olmaması, yönetim kurulu üyesi veya yönetici olarak görev almaması,

ç) Bankanın hakim ortağının, yönetim kurulu üyelerinin veya genel müdürünün eşi veya ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya sıhrî hısımı olmaması,

d) Danışma komitesi üyeliği görevi karşılığında aldığı ücret dışında kendisine bankadan ve/veyakonsolidasyona tabi ortaklıklardan, bunların kârlılığına dayalı olarak herhangi bir ad altında ücret veya benzeri bir gelir sağlanmaması,

e) Eş ve/veya çocuklarının bankada ve/veya konsolidasyona tabi ortaklıklarında genel müdür, genel müdür yardımcısı veya dengi pozisyonda yönetici olmaması ve (a), (b) ve (c) bentlerinde aranan nitelik ve şartları haiz olması,

KARARLAR SALT ÇOĞUNLUK İLE ALINABİLECEK

Danışma komitesinin çalışma şartlarının de yer aldığı tebliğde komitenin ayda en az iki kez komite başkanının daveti ile toplanacağı belirtilirken komite gündeminin en geç üç iş günü öncesinden komite üyelerine gönderilmesi zorunluluğu getirildi. Komite üyesi en az iki kişinin gündem maddesi ekleme hakkına sahip olduğu belirtilen tebliğde kararların salt çoğunluk ile alınabileceği ifade edildi.

KALKINMA VE YATIRIM BANKALARINA KATILIM FİNANS PENCERESİ

Yayınlanan bu tebliğ çerçevesinde kalkınma ve yatırım bankalarına İslami finans ürünü kullandırmaları halinde bu ürünle sınırlı olmak üzere danışma komitesi kurma yetkisi verildi.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.